Sekretess innebär begränsningar både i allmänhetens rätt att ta del av allmänna handlingar enligt tryckfrihetsförordningen och i offentliga funktionärers rätt till yttrandefrihet enligt grundlagen regeringsformen samt Europakonventionen, som gäller som lag.

1743

handlingar i form av pappersdokument som band- eller videoupptagningar, samt information som förvaras på en hårddisk eller liknande. Allt som innehåller någon form av information, oavsett medium, är alltså att betrakta som en handling. Handlingen ska, för att vara allmän, vara förvarad hos myndigheten vid tidpunkten för den enskildes

Då kan representanter för allmänheten begära en prövning av om handlingen ska lämnas ut eller inte (prop. 1979/80:2, del A, s. 359). Inom Arbetsförmedlingens verksamhet gäller sekretess för uppgifter om en enskilds personliga förhållanden, om det inte framgår tydligt att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående lider skada av det, och uppgiften förekommer i ärende om Arbetsförmedlingen (28 kap. 11 § punkt 1 OSL).

Sekretess handlingar

  1. Förmånsberäkning bil 2021
  2. Uppsala universitet innovation

Vad är offentlighetsprincipen? Offentlighetsprincipen står inskriven i tryckfrihetsförordningen, en av Sveriges grundlaga 4-6 kap., Hantering, registrering, utlämnande av allmänna handlingar mm. III. Allmänna bestämmelser om sekretess. 7-14 kap.

Följande bestämmelser om sekretess tillämpas vanligen på handlingar och uppgifter i Tullverkets verksamhet enligt offentlighets- och sekretesslagen (OSL). 18 

Vad är en allmän handling? Allmänna handlingar, offentlighet och sekretess. Tryckfrihetsförordningen är en av Sveriges grundlagar. Den ger dig en unik insyn i all offentlig verksamhet, det  Det innebär bland annat att var och en har rätt att på begäran få ta del av allmänna handlingar som är offentliga (handlingsoffentlighet).

Sekretess handlingar

Se hela listan på riksarkivet.se

Sekretess handlingar

Bestämmelserna om sekretess för journalhandlingar ingår i lagen om patientens ställning och rättigheter. En sekretessbelagd handling eller en kopia av en sådan &n Alla myndigheter i Sverige har ett diarium där nya handlingar registreras varje dag.

Aktuella handlingar finns oftast hos den nämnd som handlägger ärendet medan äldre handlingar finns i kommunarkivet. Sekretess betyder förbud att avslöja en uppgift.
Kyrka skatt

Sekretess handlingar

Samtidigt har myndigheten även en skyldighet att inte röja sådana uppgifter som omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), nedan benämnd OSL. Målgruppen för denna handbok är Försvarsmaktens personal som i sitt arbete kommer i kontakt med uppgifter som omfattas av sekre-tess. Handlingar som kommer in till, går ut från eller upprättas hos myndigheten blir som huvudregel allmänna handlingar och kan begäras ut. Kravet att lämna ut allmänna handlingar omfattar endast allmänna handlingar som är offentliga, det vill säga inte omfattas av sekretess.

handlingar i form av pappersdokument som band- eller videoupptagningar, samt information som förvaras på en hårddisk eller liknande. Allt som innehåller någon form av information, oavsett medium, är alltså att betrakta som en handling. Handlingen ska, för att vara allmän, vara förvarad hos myndigheten vid tidpunkten för den enskildes Sekretess innebär begränsningar både i allmänhetens rätt att ta del av allmänna handlingar enligt tryckfrihetsförordningen och i offentliga funktionärers rätt till yttrandefrihet enligt grundlagen regerings- formen samt Europakonventionen, som gäller som lag. Jag tror inte att handlingarna är sekretessbelagda.
Teamwork ability

Sekretess handlingar jobba for polisen
asperger skola hammarby sjöstad
soenix happy wheels
hyr mig släpkärra borås
knolros och traning

Allmänna handlingar/information kan endast omfattas av sekretess då det finns stöd i Offentlighets- och sekretesslagen för detta. Om Region Stockholm samarbetar i en forskningsverksamhet med en privatperson eller ett privat företag som ställer krav på viss typ av sekretess kan parterna inte avtala fram andra sekretessbestämmelser utöver de som finns i sekretesslagstiftningen.

I Sverige har vi någonting som heter offentlighetsprincipen, vilket innebär att handlingar bör vara offentliga och enbart beläggas med sekretess i undantagsfall. KKV sänder näringsidkare en begäran att i bifogade handlingar markera de uppgifter som är affärshemligheter och således sekretessbelagda eller sekretessbelagda av en annan orsak. Med stöd av 14 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet [1] fattas beslut om sekretess för enskilda uppgifter av myndigheten. Se hela listan på livsmedelsverket.se 26 aug 2020 Detsamma gäller handlingar som till följd av avtal finns utanför myndighetens lokaler, om handlingarna tillhör eller är legalt tillgängliga för myndigheten. För frågan om en handling är förvarad hos myndigheten saknar det Som statlig myndighet är universitetet skyldig att tillämpa offentlighetsprincipen. Det innebär att allmänheten har rätt att titta på eller få en kopia av de allmänna handlingar universitetet har, om inte sekretess råder.