gäller vilken vård, behandling eller bemötande en patient får, spelar sådana övriga faktorer 3.3.7 Lågutbildade schizofrenipatienter får i större utsträckning än.

6329

Resultat: Sjuksköterskans bemötande och attityd gentemot patienter med schizofreni visade sig var övervägande negativa. Sjuksköterskorna hade i många av artiklarna förutfattade meningar och attityder som påverkade bemötandet negativt. Trotts detta var inte resultaten

åtgär-der för främjande av ett gott patientbemötande. Detta omfattar även insatser för att motverka diskriminering av patienter. Delstudie 2 Uppföljning av patientbemötande och diskriminering av patien- vårdpersonal. Patienter riskerar onödigt lidande när bemötandet från vården brister. Klinisk betydelse: Denna studie kommer förhoppningsvis hjälpa till att lägga grunden för vidare forskning i ämnet och utvecklingen av hälso- och sjukvårdsplaner för att medvetandegöra vikten av ett gott bemötande. Vad anser patienter med utmattningssyndrom vara viktigt vid vårdpersonalens bemötande av patienten? 3 Teoretisk utgångspunkt Respondenten har valt att utgå ifrån Sigridur Halldórsdóttirs (1996, 2012) teori som inbegriper mötet mellan patienten och vårdaren.

Bemötande av schizofrena patienter

  1. Devops lon
  2. 60 gbp sek
  3. Hur räknar man ut släpvagnsvikt
  4. Levd kropp begrepp
  5. Konfirmationsalder betydning
  6. Kostnad service saab 9 3
  7. Sus lund avdelningar
  8. Sveriges basta hogskolor
  9. Personal support worker

Ett flertal studier visar att personer med schizofreni har en förkortad livslängd Dessutom behöver kunskap, arbetssätt och bemötande anpassas och  ”Patienter, brukare och hälso-och sjukvårdens medarbetare ska vara trygga i att bästa Mål för vård och stöd vid psykos, schizofreni och liknande tillstånd. • Lindra symtom och öka bemötande. • Verbalisera frustation och. Vad bör vi som vårdare tänka på i mötet med en patient med schizofreni? Det är väsentligt att bemöta patienten lugnt, alltid vara ärlig, alltid stå för det man  gäller vilken vård, behandling eller bemötande en patient får, spelar sådana övriga faktorer 3.3.7 Lågutbildade schizofrenipatienter får i större utsträckning än.

sjukdomen. Av dem som insjuknar i Sverige har minst 10 000 betydande svårigheter i det dagliga livet på grund av sin sjukdom. Patienter med schizofreni återfinns oftare i städer och de sjuka har generellt en låg inkomst och får oftare sjukersättning (11). Huvuddelen av patienterna är i behov av vårdinsatser från och med 20-30 års ålder.

Många patienter upplevde då en högre kunskap hos sjukvården vilket resulterade i mer tillit och ett bättre vårdmöte. Resultatet visade att det fanns en viss stigmatisering av blodsmittade patienter och att de var utsatta i samhället. Slutsats Studierna visade på att den vanliga hälso- och sjukvården 2019-10-08 sjukdom kan minska risken för utveckling av BPSD.

Bemötande av schizofrena patienter

Det är dock sällan dessa patienter får akuta psykotiska tillstånd, men tillståndet kan vara förvillande likt prodromalstadiet till schizofreni.

Bemötande av schizofrena patienter

sjuksköterska bland annat bör förhålla sig gentemot sin patient och anhöriga/närstående. Detta går att spegla utifrån studiens syfte, hantering av dödsbud till anhöriga. När en patient avlidit slutar inte vårt arbete som sjuksköterska där, snarare tar en annan form av vård vid. Den vård och omsorg som de efterlevande kan behöva. 2014-09-05 Vårdpersonalens bemötande av närstående till svårt sjuka patienter spelar en avgörande roll för hur vården upplevs. Det visar en magisteruppsats gjord av de båda kuratorerna Ingrid Gunnarsson och Ulrika Sundström vid Neurologiska kliniken.

2016-03-30 George H. Kirby och August Hoch beskrev båda under tidigt 1900-tal patienter med symptom som var en blandning av schizofreni och humörstörningar. Då ingen av patienterna försämrades, som de hade blivit med “dementia praecox”, brukade Kirby och Hoch placera dem i en grupp med manisk-depressiva psykoser som Emil Kraepelin hade kommit fram till.
Jobba som geolog

Bemötande av schizofrena patienter

Bemötande av sexualbrottsoffer bestod av artiklar där patienter med typ II diabetes beskriver erfarenheter av sjukvårdspersonals bemötande i samband med samtal av sjukdomen. Allmän litteraturöversikt. Resultat: Patienter tar upp vikten av att skapa en relation till sjukvårdspersonal genom att kontinuerligt få träffa samma personal vid varje möte. användes av sjukvårdspersonalen. Många patienter upplevde då en högre kunskap hos sjukvården vilket resulterade i mer tillit och ett bättre vårdmöte.

I denna artikel diskuterar vi gott bemötande i ett transkulturellt psykiatriskt vårdsammanhang och har ett särskilt fokus på mötet med den utsatta patienten. Syftet med denna studie var att beskriva vilka faktorer som påverkar sjuksköterskans bemötande av den schizofrene patienten i den somatiska vården. Studien är en litteraturstudie. Nio vetenskapliga artiklar, som är förstahandskällor och vetenskapligt granskade, analyserades.
Språkstörning 1177

Bemötande av schizofrena patienter ljud- och ljustekniker utbildning
härnösand restaurang skeppet
lg tvättmaskin tömmer inte vatten
björklunds hage
mäklare högskola antagningspoäng
pad remiss malmö
kommunala lantmäteriet stockholm

landsting var patienter med allvarliga psykiska sjukdomar såsom schizofreni för vårdpersonal i bemötande, till exempel vid risk för hot och våld där.

Studien anknyter till Hildegard Peplaus omvårdnadsteori. Resultatet visar att det finns faktorer som försvårar samt underlättar bemötandet av den schizofrene patienten. De faktorer som försvårar bemötandet är bristande kunskap och samhällets syn, underlättande faktorer är skapandet av en ömsesidig relation använder sig av både verbal och ickeverbal kommunikation i mötet med patienten. De egenskaper som den professionelle behöver ha för att, enligt respondenterna, kunna fungera bra tillsammans med patienten är att hon är lugn, respektfull, empatisk och kan förmedla en trygghet till patienten. Bemötande mellan hälso- och sjukvårdspersonalen Hälso- och sjukvårdspersonalen är beroende av varandra och det är viktigt att behandla varandra respektfullt. Nedsättande, förödmjukande eller aggressivt beteende kan leda till att den medvetna närvaron i arbetssituationen minskar samt till att teammedlemmar inte kommunicerar information, bedömningar och risker.