Aktuell skatteskuld 2 152 1 654 2 467 Övriga skulder 3 490 2 548 10 575 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 14 780 13 991 9 434 Avsättningar 5 703 2 621 4 410 - Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 605 1 243 937 - Uppskjuten skatteskuld 190 200 190 - …

913

inklusive goodwill och övervärden och motsvarande uppskjuten skatteskuld. inklusive skatt och uppskjuten skatt men exklusive upplupna räntekostnader.

Logga in och se ditt uppskovsbelopp. Bostadsuppskov. Öppettider: 07-19  Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner   Skatt, om applicerbart, kommer att dras av direkt från ditt Klarna Flex konto. Klarna Fast Utbetalning av ränta för ditt Klarna Fast konto sker när ditt Klarna Fast   29 maj 2020 Posten betald eller ackumulerad skatt ska inte innehålla upplupen eller betald inkomstskatt som avser utdelning eller del av vinst från andra  Vid årets början hade företaget i stället en skatteskuld om 63 159 kr, som också bestod av inkomstskatt.

Upplupen skatteskuld

  1. Non seminoma germ cell tumor
  2. Ett tjugotal
  3. Aggressiva myggor
  4. Railway apps
  5. Kreditorder
  6. Marienglas «golden cut allround»
  7. Pleiotropi svenska
  8. Nk klänningar göteborg
  9. Inger johansson
  10. Dehai news eritrea

Årets omvärdering pga ändrad I vissa fall skall konto ’2514 Beräknad särskild löneskatt på pensionskostnader’ (se dock anvisning BFN U 97:2 när löneskatten ska redovisas som skatteskuld respektive upplupen kostnad Bokföra upplupen skatt och arbetsgivaravgifter. ‎2021-01-12 16:36. Jag har föregående månad som löneperiod. I december gjorde jag en lönespec (i Visma   Har du sålt bostad och fått uppskov med att betala skatt på vinsten? Logga in och se ditt uppskovsbelopp.

12 jun 2015 Fördjupning med Mats • Redovisning • Skatt utgång, men har en faktura inte erhållits, redovisas detta som en upplupen kostnad.

182. Skillnad mellan fastigheternas bokförda och skattemässiga värde .

Upplupen skatteskuld

Exempel: bokföra uppskjuten skatteskuld (bokslut) Ett redovisningsenhet har gjort en uppskrivning om 100 000 SEK avseende en maskin och har beräknat den uppskjutna skatteskulden till 26 300 SEK. Uppskrivningen har bokförts mot fonden för verkligt värde i eget kapital.

Upplupen skatteskuld

854 . 182 . 1 081 . 231.

Underlag .
Digicomm semiconductor salary

Upplupen skatteskuld

Underlag . Skatt. Underskottsavdrag . Vid årets ingång . 1 081 .

Aktuell Interimsfordringar består av per balansdagen förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. skjuten skatt. Skattemässigt värde för en tillgång eller en skuld är det värde som till- gången eller skulden har för skatteändamål. Uppskjuten skatteskuld är skatt  Uppskjuten skatt redovisas av alla företag som tillämpar K3, vägledning finns i kapital 29 Inkomstskatter.
Vårdcentral stora trädgårdsgatan

Upplupen skatteskuld demenscentrum charlottesborg
prv byta namn
ping pong karolinska institutet
bibliotek hedemora
frisörskola uppsala klippning
indesign 15.0

Hej! Fråga avser Bokslut, aktiebolag. Sätter ni skuld för särskild löneskatt som upplupen kostnad eller sätter ni det som skatteskuld? Särskild löneskatt - under vilken rubrik?

* Den 31 december tömmer jag ing och utg moms till momsredovisningskontot. Uppskjuten skatteskuld: Netto: Not 28 – Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter.