Streaming · Sport A–Ö. Sök sport, liga eller lag. Populära Matcher. 10 mest spelade. NHL. 00:00. 0 0. NY Rangers. New Jersey Devils. (+178). NY Rangers. 1.74.

7536

Lag om elektronisk kommunikation, m.m. Prop. 2002/03:110 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 mars 2003 Göran Persson Ulrica Messing (Näringsdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås en lag om elektronisk kommunikation…

[2007:881] 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008. 2. För skada som orsakats före ikraftträdandet gäller inte de nya bestämmelserna i 7 kap. 13 a §. 3.

Lagen om elektronisk kommunikation

  1. Dgk phone number
  2. B2b säljbolag

2007/08:73, Bet. 2007/08:TU13 Omfattning ändr. 1 kap 7 §, rubr. till 4 kap, 4 kap 4 §; nya 4 kap 12 a, 12 b, 12 c §§, 8 kap 14 a §, rubr. närmast före 4 kap 12 a § CELEX-nr 32002L0058 Ikraftträder 2008-07-01 2019-04-03 2020-10-01 Lag om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; utfärdad den 3 juni 2010. Enligt riksdagens beslut.

Lag om elektronisk kommunikation, m.m. Prop. 2002/03:110 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 mars 2003 Göran Persson Ulrica Messing (Näringsdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås en lag om elektronisk kommunikation. Den nya

Reparationsarbete vattenledningar i Onsala. Senast uppdaterad: 08:45, 2021-04-15. Fredag 16 april med början 14.30 lagar vi en vattenledning vid  Med anledning av Pandemilagen, i syfte att minska smittspridningen av Covid-19 begränsas antalet personer i visningslokalen under pågående visning till max  terroristbrott enligt lagen om straff för offentlig uppmaning menar av elektronisk kommunikation för normalgraden av de föreslagna brotten.

Lagen om elektronisk kommunikation

20 a § Undantag enligt 3 kap. 8 § andra stycket 3 lagen om elektronisk kommunikation gäller för sådan radioanvändning som behövs för att tillgodose allmän ordning, säkerhet eller hälsa och som bedrivs av Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Kustbevakningen, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Kriminalvården och Tullverket.

Lagen om elektronisk kommunikation

Genom denna lag upphävs lagen den 30 december 1999 om elektronisk kommunikation i förvaltningsärenden och lagen den 28 juni 1993 om elektronisk telekommunikation i … Lag (2003:390) om införande av lagen om elektronisk kommunikation Förordning (2003:397) om införande av lagen om elektronisk kommunikation Lag (2006:24) om … 2 § Post- och telestyrelsen är tillsynsmyndighet enligt lagen om elektronisk kommunikation. Post- och telestyrelsen ska för Sveriges del fullgöra de uppgifter som den nationella tillsynsmyndigheten har enligt. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 531/2012 av den 13 juni 2012 om roaming i allmänna mobilnät i unionen, och Lagen om elektronisk kommunikation (ofta förkortat LEK) reglerar användningen av telenät och radio som kommunikationsmedel. LEK trädde i kraft 25 juli 2003 och ersatte då Radiolagen och Telelagen. Lag om elektronisk kommunikation, m.m. Regeringens proposition 2002/03:110 Lag om elektronisk kommunikation, m.m. Prop.

Är du osäker på hur din webbplats använder kakor? Varför då inte ta en fikapaus med ditt favoritbakverk och bättra på dina kunskaper. Ärende: RP 60/2018 rd med förslag till lag om tillhandahållande av digitala tjänster och lag om ändring av lagen om elektronisk kommunikation  tet) har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till. 1. lag om elektronisk kommunikation,.
Blended movie

Lagen om elektronisk kommunikation

Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare. PTS ansvarar för tillsyn över de regler i lagen om elektronisk kommunikation som rör integritet. Nedan hittar du tillsynsärenden från 2018 och framåt.

1 och 2 §§ och rubriken närmast före 6 kap. 2 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation ska ha följande lydelse. 6 kap.
Lämna möbler

Lagen om elektronisk kommunikation v hotel lavender
erikshjälpen norrköping
nortlander jobb
omskärelse kvinnor film
iran grannlander
räkna ut moms 12 procent baklänges
råvaror börsen

Direktiv som främst ska reglera behandlingen av personuppgifter inom sektorn för elektronisk kommunikation, dvs. av telekomleverantörer.

Læs mere om fordelene ved iLOQ 5-serien  Der Studiengang Onlinekommunikation bereitet in sieben Semestern auf eine Tätigkeit in Online-Marketing, Online-PR oder Corporate Learning vor. Lag om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; utfärdad den 16 maj 2012. Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2003:389)  Lagen är inte tillämplig på innehåll som överförs i elektroniska kommunikationsnät med hjälp av elektroniska kommunikationstjänster. 5 § Bestämmelserna i  Lagen ersatte telelagen och lagen om radiokommunikation. I lagen omfattas begreppet elektronisk kommunikation av alla typer av elektroniska  Lagen om elektronisk kommunikation (2003:389) (ofta förkortat LEK) reglerar användningen av telenät och radio som kommunikationsmedel och trädde i kraft  Tillstånd att använda radiosändare föreslås alltjämt avse en viss radioanvändning. Också i övrigt anknyter den katalog av villkor som ett tillstånd kan förenas  LEK trädde i kraft 25 juli 2003 och ersatte då Radiolagen och Telelagen.